Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialne wykonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. w siedzibie spółki, szpitalu, domu, siedzibie spółdzielni, zakładzie karnym …).

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządza poświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wśród popularnych czynności notarialnych wymienić można:

I PRAWO SPÓŁEK:
umowa spółki, protokół zgromadzenia wspólników, protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, statut spółki, zmiana umowy spółki lub statutu, aport nieruchomości, połączenie, podział i przekształcenie spółek, uchwała o likwidacji spółki, pełnomocnictwo i prokura

II NIERUCHOMOŚCI:
umowa deweloperska, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, umowa o dożywocie, umowa dzierżawy, ustanowienie służebności przesyłu, osobistej, gruntowej, ustanowienie użytkowania, ustanowienie hipoteki, umowa warunkowa, umowa przeniesienia prawa własności, umowa przedwstępna, ustanowienie odrębnej własności lokalu, ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie prawa własności, umowa o świadczenie w miejsce wykonania – datio in solutum, umowa o sposób korzystania z nieruchomości wspólnej – quoad usum, zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej, protokoły zgromadzeń członków spółdzielni, protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych, ugody, protokół z przyjęcia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, depozyt notarialny pieniędzy w związku z inną czynnością w Kancelarii

III PRAWO RODZINNE:
umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność, rozszerzony ustrój, rozdzielność z wyrównaniem dorobków), intercyza, podział majątku wspólnego, akt zgody, akt zgody i pełnomocnictwo, potwierdzenie czynności prawnej, umowa o opiekę, umowa alimentacyjna, umowy „regulująca konkubinat i związki partnerskie” (umowa o opiekę + testament + pełnomocnictwo), ugody

IV PRAWO SPADKOWE – DZIEDZICZENIE:
testament (z zapisem, zapisem windykacyjnym, poleceniem, z wydziedziczeniem), odrzucenie spadku, przyjęcie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia, protokół dziedziczenia, otwarcie i ogłoszenie testamentu, spis inwentarza, dział spadku

V INNE CZYNNOŚCI NOTARIALNE:
pełnomocnictwo, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 KPC, depozyt notarialny, wnioski wieczystoksięgowe, protokoły zdarzeń (stawiennictwa, niestawiennictwa, otwarcia strony www, odczytania SMS, inne protokoły), ugoda, umowa pożyczki, odpisy, wypisy, wyciągi, potwierdzenie pozostawania przy życiu, wzory podpisów, poświadczenie podpisów na dokumencie, data pewna