Opłaty

Wynagrodzenie notariusza:

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; ustalane jest każdorazowo z Klientem w oparciu o rodzaj planowanej czynności notarialnej i wartość przedmiotu czynności.

 

Ponadto, zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawą o podatku od spadków i darowizn, jeżeli określona czynność notarialna powoduje obowiązek uiszczenia powyższych podatków, notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn od stron czynności notarialnej, a następnie odprowadza do urzędu skarbowego.

 

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera również od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu.

Całkowite koszty konkretnej czynności notarialnej można zawsze poznać przed jej dokonaniem.

Rachunek bankowy (wpłaty tytułem kosztów notarialnych, podatki, opłaty sądowe):

86 1020 4027 0000 1602 1375 4546


Taksę notarialną można opłacić kartą, honorujemy karty Visa i Mastercard.

Konto depozytowe (tylko depozyty notarialne):

13 1020 4027 0000 1102 1375 4553

Banki:

 • w budynku Kancelarii: PKO BP,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie: Poznański Bank Spółdzielczy.

Opłaty – cennik czynności notarialnych

Za wykonywane czynności notarialnych, notariuszowi przysługuje wynagrodzenie uregulowane przez Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (zwane taksą notarialną).

Poza poniżej wymienionym wynagrodzeniem notariusz w zależności od wykonywanej czynności notarialnej, notariusz może pobrać dodatkową opłatę taką jak:

 • opłata sądowa
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków darowizn

Wymienione opłaty i podatki przekazywane są na konta odpowiednich instytucji państwowych.

Opłata zależna jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi:

Wartość przedmiotu czynności notarialnejTaksa notarialna
do 3000 zł100 zł
powyżej 3 000 zł – do 10 000 zł100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł – do 30 000 zł310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł – do 60 000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł – do 1 000 000 zł1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł – do 2 000 000 zł4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Pozostałe opłaty notarialne ujęte w rozporządzeniu:

1/2 maksymalnej stawki naliczanej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596)
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 11. ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o taksie
 12. przebieg licytacji lub przetargu
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529)
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn
  a. umowę deweloperską
 16. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566)
 18. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 19. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1.  ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

1/10 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.
umowę majątkową małżeńską400 zł
testament50 zł
testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny200 zł
odwołanie testamentu30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego80 zł
pełnomocnictwodo dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50 zł

Zgromadzenie spółek – maksymalna stawka:

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł;
 3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.

Poświadczenie – maksymalna opłata:

 1. własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,
 2. zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
 3. czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
 4. pozostawania przy życiu:
  • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  • w innym celu – 30 zł,
 5. pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Stawka za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Protesty – maksymalna stawka:

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

 1. do 1 000 zł włącznie – 5 zł;
 2. powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

 1. w porze dziennej – 50 zł,
 2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Ważne:

Do opisanych powyżej stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) oraz koszty wypisów.